اميدوار باش

فردا روز من و توست.روزی که هزار خورشید از افق سر بر می آورند و به من وتو سلام می گویند. باید توان آن را داشته باشی که ادامه دهی, از نو آغاز کنی و اگر زمانه بر مرادت نگشت بیاموزی که چگونه زیبایی ها را بیابی , هنگامی که دیگران ناتوان از یافتن آنند.35.gif

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
عينک

شاهدم گفت بکش شمع که ديگر صبح است به خيالی که مرا صبح دل افروزتر است گفت و خود نيز شد از سکته چو شمعی خاموش صبح بين،کز شب ديجور،سيه روزتر است