گاه پنجره ای که تمام امید آزادی توست، گشوده می شود رو به دیواری بزرگ....

/ 2 نظر / 34 بازدید
صدف و سنگ

فانوست را روشن کن.. . اسیر مشو.. .از دیوار بگریز.. .دیوار را پشت سر نه.. . تو یک کوهنوردی.. دیوار که بسی کوچک است در مقابل قله های مفتوح تو.. . برخیز برخیز. .پنجره را محکم باز کن.. .اسیر مشو.. .هنوز دیر نیست.. .پرواز کن.. . بگریز.. . بگریز.. . اشتباه را تکرار مکن .. . هرگز.. .هرگز.. . هرگز.. .

زاهد

برای کسی که هدفی دارد هیچ راهی بن بست نیست. یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت.