شهرزاد قصه گو: حکایت برده ی تشنه شناس

داﺳﺘﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎس :ﯾﻪ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و داﻧﺎ، ﯾﻪ ﺑﺮدﻩ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻣﻲ ﺧﺮد. دوﺳﺘﻬﺎش ﺑﻬﺶ ﻣﻲ ﮔﻦ: " ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮدﻩ اﯾﻨﻘﺪر ﭘﻮل دادی؟ "ﻣﺮد ﻣﻲ ﮔﻪ :" آﺧﻪ اون ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ! "دوﺳﺘﻬﺎش ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ " : ﻛﻨﻦ و ﻣﻲ ﮔﻦ :" ﯾﻌﻨﻲ ﭼﻲ؟ " ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻪ ﯾﻌﻨﻲ اون ﻫﺮ ﻛﺴﻲ رو ﻛﻪ واﻗﻌﺎ" ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻩ! " دوﺳﺘﻬﺎش ازش ﻣﻲ ﺧﻮان ﻛﻪ اﯾﻦ رو ﻧﺸﻮﻧﺸﻮن ﺑﺪﻩ. ﻣﺮد ﯾﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻣﺠﻠﻞ، ﺗﻮی ﺑﺎﻏﺶ، ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻩ و ﻣﻲ ﮔﻪ آﺷﭙﺰ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺬای ﺷﻮر درﺳﺖ ﻛﻨﻪ و ﻫﯿﭻ آﺑﻲ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﮕﺬارﻩ! ﺑﻪ اون ﺑﺮدﻩ ی ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮﻩ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ! ﻣﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ آن و ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرن و ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻦ. اوﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮد ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻦ : " ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻲ اﯾﻦ ﺑﺮدﻩ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻮﻧﻪ، اون ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻣﺎ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻲ دﻩ و ﺑﺮاﻣﻮن آب ﻧﻤﻲ آرﻩ؟ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻪ : " اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺸﻨﻪ ان؟! " ﺑﺮدﻩ ی ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﻲ ﮔﻪ : " ﻧﻪ! ﺗﺸﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ! " ﯾﻪ ﻣﺪت ﻣﻲ ﮔﺬرﻩ و دوﺑﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺘﺸﻮن از ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻃﺎق !ﻣﻲ ﺷﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﮔﻦ : " ﻣﺎ آب ﻣﻲ ﺧﻮاﯾﻢ! ﺑﺮو آب ﺑﯿﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﻲ ﮔﻪ : " ﻧﻪ! اﯾﻨﻬﺎ اﻟﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﻦ ﻛﻪ " " !ﺗﺸﻨﻪ ان! اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻃﺮف ﻣﻬﻤﻮﻧﻬﺎ، ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮدﻩ از آوردن آب ﺧﻮدداری ﻣﻲ ﻛﻨﻪ. ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻜﻲ از ﻣﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ دﯾﮕﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺸﻨﮕﻲ رو ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺮ آب ﻛﻨﺎر ﺣﻮض ﺣﯿﺎط ﻣﻲ دوﻩ و ﺳﺮش رو ﻣﻲ ﮔﺬارﻩ ﻟﺐ ﺷﯿﺮ آب و ﯾﻪ دل ﺳﯿﺮ آب ﻣﻲ ﺧﻮرﻩ! ﺑﺮدﻩ ی ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎس ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رﻩ و ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﻲ ﮔﻪ : " آﻫﺎن! ﺣﺎﻻ تشنه بود. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ دوستان من! در پست قبلی برایتان از کویر نوشتم و پاهای تاول زده و هیچستان شن و عطش... وقتی در کویر بودم و تشنه, خدای کویر صدایم راشنید و از أسمان پر ستاره ی کویر ندایی آمد و این حکایت را از زبان ماه همیشه زیبا برایم آرام آرام زمزمه کرد. عزمم را جزم کرده ام راه کوهستان را بیابم! و خدا را چه دیدید شاید هم راه آسمان را بیابم. خدا را شکر که عزمم جزم است و خدا هم هماره با ماست. پس حرکت. نه حرکت برای حرکت. نه حرکت به هدف حرکت. که حرکت به هدف اوج گرفتن تا آسمان هفتم... تا بالای هر چی ابر است. اما گمان نکنید شما را فراموش می کنم. هرگز! پیمان می بندم که گزارش سفرم را برایتان حتما بنویسم. اگر دوست داشتید شما هم عزمتان را جزم کنید که راهی کوهستان و آسمان شوید. کویر جای ماندن نیست. البته اگر برده ی تشنه شناس تشخیص دهد که شما هم تشنه اید. مانند من!!!

/ 0 نظر / 146 بازدید