زمان محک می زند عاشقی را:

 گذشت زمان، نعمت بزرگی است از نعمات پدر آسمانیمان.  باید خوشحال باشیم که زمان می گذرد ... محک می زند و غربال می کند.

 برای کسانی که گاه از سر بیکاری عاشق می شوند و بی گاه از سر بی خیالی  فارغ... زمان محک خوبیست برای غربالگری...

 

 کجایی ای کودک معصوم دیروز؟

 یه گرگ در لباس بره ی امروز!

/ 1 نظر / 25 بازدید
خواهر

ملیکا جان خوشبین باش. خوش بینتر باش.[ماچ]